Category - גנטיקה

סערת ההפריה בישראל בראי ההלכה

במספר מאמרים בעבר, עסקנו בהרחבה בסוגיא עמוקה: כיצד להתייחס להלכות הנובעות מהנחות יסוד מסויימות במציאות, שעל פי הידע בימינו, המדעי והרפואי, מתגלה שהנחות אלו אינן נראות נכונות. הדיון עסק הן בשאלה כיצד יש לפרש את דברי...

הנדסה גנטית בבעלי חיים ובבני אדם

פרשת ויצא תש”פ ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות, ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשקתות המים אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבואן לשתות. ויחמו הצאן אל המקלות...

והתערבות בגזירת הבורא PGD

פרשת פקודי תשע”ט הדרך הטובה ביותר כיום למניעת מחלות גנטיות בילדים להורים שנמצאים בקבוצת סיכון למחלות כאלו, היא ביצוע אבחון גנטי טרום-השרשה מתבצע במעבדה במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית (IVF). בקצרה, תהליך האבחון הוא...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.