Category - יורה דעה

האם יש סכנה באכילת דגים בחלב?

במאמר המתפרסם בימי חול המועד אנו נוהגים מפעם לפעם לסקור פולמוס הלכתי מעניין העוסק בתחומים רפואיים. גם הפעם לא נחרוג ממנהג זה ונעסוק בהלכה סוערת ומרתקת, שלמרבה הפלא, למרות ההשלכה ההלכתית הרחבה שלה, הויכוח אינו על גבולות...

ביקור חולים בטלפון: תכלית המצווה למול אופן הביצוע שלה

פרשת וירא תשע״ט נאמר בפרשתנו: וירא אליו ה’ באלני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום (בראשית יח, א) ומבאר רש”י: וירא אליו, לבקר את החולה. אמר רב חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקב”ה ושאל...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.