Category - טכנולוגיה

כיצד מתמודדת ההלכה עם סתירות בין חז”ל למחקר הרפואי והמדעי? (3)

במאמרים האחרונים עסקנו בסוגיא נכבדה: כיצד מתמודדת ההלכה עם הבדלים בהנחות על המציאות בין תקופת חז”ל לימינו, כאשר חז”ל קבעו הלכה על פי השקפה זו, האם הלכה זו עודנה בתוקף, או שמא מאחר שלמיטב ידיעתנו המציאות...

דרכו של רבינו בעל המנחת אשר באיסור החשמל בשבת

פרשת בראשית תשפ”א וַיִּיצֶר ה’ אֱלֹקים אֶת הָאָדָם עָפָר מִן הָאֲדָמָה וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה (בראשית ב, ז) הקשר שבין הגוף שיסודו מן העפר לבין נשמת החיים שהקדוש...

“שינוי” במלאכות שבת וברישום רפואי בשבת

פרשת ויקהל- פקודי תש”פ “ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש, שבת שבתון לה’, כל העושה בו מלאכה יומת” (שמות לה, ב) אחד הכללים היסודיים באיסורי השבת הוא “מלאכת מחשבת”. כלל זה...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.