Category - טכנולוגיה

כיצד מתמודדת ההלכה עם סתירות בין חז”ל למחקר הרפואי והמדעי? (3)

במאמרים האחרונים עסקנו בסוגיא נכבדה: כיצד מתמודדת ההלכה עם הבדלים בהנחות על המציאות בין תקופת חז”ל לימינו, כאשר חז”ל קבעו הלכה על פי השקפה זו, האם הלכה זו עודנה בתוקף, או שמא מאחר שלמיטב ידיעתנו המציאות...

האם מותר לשאוב חלב בשבת?

פרשת וירא תש”פ ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקוניו (בראשית כא, ז) בעבר, הנקה הייתה צורת ההזנה הבלעדית של תינוקות. עבור תינוקות שלא יכלו לינוק מאמם, היה צורך בשירותיה של מינקת. ללא חלב אם חייו...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.