Category - פורים

פרטי הלכה לתענית אסתר, שבת זכור ופורים, עבור צוותי רפואה וסיעוד

אל בית מדרשנו הגיעו מספר שאלות מצויות אצל צוותי רפואה בנוגע לשבת זכור וימי הפורים. להלן נפרט בעז”ה את השאלות ואת התשובות עליהן הלכה למעשה. שאלה: אני אחות, עובדת במשמרת לילה בשבת זכור. האם אני חייבת לשמוע קריאת...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.