Category - בלק

נסיעה וחזרה מבית החולים בשבת לאנשי צוות רפואי

פרשת בלק תש”פ רופאים, אחיות ומתנדבי הצלה צריכים במקרים רבים לעסוק במלאכת הקודש שלהם גם בשבת. אצל אנשי הצלה הדבר מובן מאליו. אצל רופאים ואחיות הדבר תלוי במידת יכולתם להימנע ממשמרות בשבת, מלבד מקרים בהם הם מוזעקים...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.