Category - במדבר

כיצד מוודאים התפתחות עוברית על פי ההלכה?

פרשת במדבר תש”פ “וידבר ה’ אל משה לאמר, ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים, כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.