Category - חקת

האם כל דם היוצא מן הרחם נחשב דם נידות?

פרשת חקת תש”פ אחת הדרכים הנפוצות בימינו למניעת היריון (בעיקר לתקופה ממושכת), היא הכנסה של התקן תוך רחמי (IUD). ישנם כמה סוגים שונים של התקנים, כאשר כעיקרון הם מחולקים להתקנים הורמונליים ולא הורמונליים. מרבית...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.