Category - מסעי

מלאכת תופר במלאכת הרופא

פרשת מטות-מסעי תש”פ תפירה לזמן – שימוש במדבקות, בשדכן, והדבקת רך על קשה בשבועות הקרובים נעסוק בסייעתא דשמיא בהלכות שבת הקשורות למלאכתו של הרופא, במקביל ללימוד נושאים אלה בבית המדרש שלנו. נביא את עיקרי הסוגיות, על...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.