Category - קרח

האם אדם חייב לקחת תרופה בכדי לקיים פריה ורביה ?

פרשת קרח תש”פ המצוה הראשונה עליה נצטווה האדם היא מצות “פריה ורביה”. במצוה זו מצינו שתי מחלוקות יסודיות. שתיהן נמצאות במשנה במסכת יבמות (ו, ו): “לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.