Category - ויחי

חובת קבורה והנאה מן המת בהשתלת איברים

פרשת ויחי תשע״ט ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותי, ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. ויאמר: אנכי אעשה...

סמכותו של חולה סופני להחליט על הפסקת טיפול הרפואי בו

פרשת ויחי תש”פ ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים (בראשית מז, כט) אחת הסוגיות מעוררות הדיון הגדולות באתיקה רפואית...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.