Category - דברים

מלאכת תופר במלאכת הרופא

פרשת דברים-שבת חזון תש”פ תפירת פצעים בשבת מטעמים רפואיים ואסתטיים; השלמות תפירה; שימוש בפלסטר; הדבקת פלסטר על גבי תחבושת אנו ממשיכים לעסוק בדיני מלאכת תופר בשבת בעבודת הרופא. בשבוע שעבר עסקנו ביסודות מלאכת תופר...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.