Category - וזאת הברכה

מחלוקת הלכתית היסטורית: האם ייתכן בעל חיים בלי לב?

פרשת וזאת הברכה תש”פ לכבוד חול המועד סוכות, נחרוג מעט ממנהגנו לעסוק בשאלות הלכתיות אקטואליות, ונסקור ויכוח הלכתי היסטורי מרתק ששילב מקורות הלכתיים ורפואיים, עירב בתוכו כמה מגדולי ישראל המפורסמים לפני כשלוש מאות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.