Category - ניצבים

השתלת עצם הלסת מחומרים המופקים מעצמות מת

פרשת ניצבים-וילך תש”פ בשבוע שעבר עסקנו בדיני טומאת איבר שהוצא מגוף אדם חי וההשלכות של דין זה על כהנים בנוגע להשתלת איברים. השבוע נמשיך לעסוק בהלכות טהרת כהנים. שתלים דנטליים הפכו לפרקטיקה מקובלת ומוצלחת ברפואת...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.