ומבשרך אל תתעלם

ומבשרך אל תתעלם view shiur in english בכל הדורות, הצטיין עם ישראל במיוחד במצוות הצדקה וגמילות החסדים. הערבות ההדדית בין יהודי לחברו היא התשתית החברתית המייחדת את החברה היהודית מזו הנכרית. גם הסיוע הרפואי אינו חריג בהקשר...

מלאכת קושר במלאכת הרופא חלק ג’

פרשת ראה תש”פ קשירת תפרים; שימוש בחוט נמס; קשירת תחבושת א. שימוש בצמיד זיהויבמאמרנו מן השבוע שעבר פתחנו בבירור דינו של שימוש באזיקון והעלינו כמה צדדים בדין זה.מסקנתנו הייתה שבאזיקון העומד לזמן קצר אפשר להשתמש...

האם מותר להסיר קעקוע של שם השם?

פרשת ראה תשע”ט “וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפו באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשו כן לה’ אלהיכם” (דברים יב, ג-ד). בפסוקים אלו אנו לומדים על...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.