Category - אחרי מות

מדידת חום כהגנה מוירוס הקורונה בכניסה לבית החולים בשבת

פרשת אחרי מות-קדושים תש”פ “להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל” (ויקרא יא, מז) מצוה זו שבפרשתנו אוסרת על הכשלת אדם מישראל בכל סוג של מכשול, החל ממכשול פיזי, דרך מכשול...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.