Category - בחוקותי

האם גורל הוא דרך טובה להכרעה בפיקוח נפש?

פרשת בהר-בחוקותי תש”פ “וחי אחיך עמך” (ויקרא כה, לו) הכרעה בין בני אדם הזקוקים לטיפול רפואי במשאבים מוגבלים היא סוגיה רחבה ומפורסמת בהלכה ובאתיקה. שאלות כמו העדפה בין צעירים למבוגרים, קדימות על פי...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.