Category - וארא

האם מותר לרופאים לשבות לשם שיפור שכרם?

פרשת וארא תשפ”א ההתמודדות עם מגפת הקורונה העמיסה עול כבד על בתי החולים בכל העולם. מעבר לצורך בתגבור הצוותים הרפואיים בכדי לתת מענה לריבוי החולים בהשוואה לשנים כתיקונן, נדרשו בתי החולים לבניית מערך שלם מן היסוד...

כיצד מתפלל חולה שאינו יכול להשמיע קול?

פרשת וארא תש”פ ויצעק משה אל ה’ על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה (שמות ח, ח) בפרשות אלו אנו מוצאים מספר רב של פעמים בהם משה רבינו מתפלל אל ה’, אך רק בפסוק זה, כאשר הוא מתפלל על הסרת הצפרדעים נאמר לשון...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.