Category - ויקהל-פקודי

“שינוי” במלאכות שבת וברישום רפואי בשבת

פרשת ויקהל- פקודי תש”פ “ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש, שבת שבתון לה’, כל העושה בו מלאכה יומת” (שמות לה, ב) אחד הכללים היסודיים באיסורי השבת הוא “מלאכת מחשבת”. כלל זה...

והתערבות בגזירת הבורא PGD

פרשת פקודי תשע”ט הדרך הטובה ביותר כיום למניעת מחלות גנטיות בילדים להורים שנמצאים בקבוצת סיכון למחלות כאלו, היא ביצוע אבחון גנטי טרום-השרשה מתבצע במעבדה במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית (IVF). בקצרה, תהליך האבחון הוא...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.