Category - קורונה

בדיקת אנטיגן, היריון, ועוד, הנעשים על ידי מקלון בדיקה, בשבת

בתקופה האחרונה נפוץ השימוש בבדיקות אנטיגן לאבחון קורונה. בדיקת האנטיגן מתבצעת באמצעות דגימת מקלון הבדיקה ברירית האף, ולאחר מכן טבילת מקלון הבדיקה בחומר, וטפטוף החומר והספגתו במכשיר מיוחד, המזהה את התוצאה ומראה אותה על...

אכילה לפני התקיעות לבריאים, חולים, קשישים, ובשעת מגיפה

ערב ראש השנה תשפ”א בהלכות רבות מצינו איסור מדברי חכמים שלא לאכול לפני קיום מצווה התלויה בזמן, מחשש פן האדם ישקע בסעודתו וישכח חלילה לקיים את המצווה (סוכה לח, א). וכך נפסק במקומות רבים בשולחן ערוך, כמו לגבי נטילת...

צום יום הכיפורים בתקופת הקורונה – חולים, מבודדים והדרכה לצוותים רפואיים

שבת שובה – פרשת האיזנו תשפ”א ביום הכיפורים התחייבנו בחמישה עינויים: אכילה, שתיה, סיכה, רחיצה ותשמיש המיטה (שו”ע סימן תרט”ו). להלן נפרט מספר הלכות הרלוונטיות במיוחד לשנה זו – בצל מגיפת הקורונה...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.