Category - ראש השנה

צחצוח שיניים ותקיעות למי שבטוח שידמם מחמתם

מאמר זה יעסוק בס”ד בשתי שאלות, האחת מצויה ביותר והשניה נדירה יותר, שהתשובות להן בפועל ידועות למדי, אך המהלך ההלכתי מאחריהן אינו נהיר לרוב העולם, מאחר שהוא עוסק בכללים היסודיים של הלכות שבת. לכן המטרה המרכזית של...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.