Category - כשרות

האם יש סכנה באכילת דגים בחלב?

במאמר המתפרסם בימי חול המועד אנו נוהגים מפעם לפעם לסקור פולמוס הלכתי מעניין העוסק בתחומים רפואיים. גם הפעם לא נחרוג ממנהג זה ונעסוק בהלכה סוערת ומרתקת, שלמרבה הפלא, למרות ההשלכה ההלכתית הרחבה שלה, הויכוח אינו על גבולות...

מאכלות אסורות מפיצות מחלות ומזיקות לבריאות?

פרשת שמיני תש”פ “להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל” (ויקרא יא, מז) בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בחודשים האחרונים, התפרסמו ברחבי העולם הרגלי התזונה של תושבי מחוזות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.