Category - מועדים

אמירת סליחות מקוצרת לרופא

משולחנו של רב בית החולים שלום הרב שפרונג, רציתי לשאול, מאחר שאני עובד במשמרת הבוקר בבית החולים, ומתחיל לעבוד מאוד מוקדם, אין לי אפשרות להישאר בכל הסליחות, וגם ביחידות אני יכול לומר רק חלק מהסליחות. מה החלק בסליחות הכי...

עיונים בהלכות המצויות בימי בין המצרים ותשעה באב לחולים

בימי בין המצרים ישנם מנהגים רבים שנהגו ישראל, בכדי להתאבל על חורבן בית המקדש. חלק מהמנהגים שייכים בכל שלשת השבועות שבין י”ז בתמוז לתשעה באב, חלקם שייכים מראש חודש, וחלקם בשבוע שחל בו תשעה באב. להלן נעסוק בכמה פרטי...

חולה שאין בו סכנה בתשעה באב – האם חייב לאכול פחות מכשיעור?

בשלשה עניינים עיקריים חמור תשעה באב משאר הצומות (צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר וי”ז בתמוז): בשאר הצומות מתחילה התענית מעלות השחר, ותשעה באב מהלילה. בשאר הצומות מעוברות ומניקות אינן מתענות, מה שאין כן בתשעה באב...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.