Category - בהעלותך

מבט הלכתי על נטילת הסיכונים בהקלות בתקופת הקורונה

פרשת בהעלותך תש”פ “בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות” (במדבר ח, ב) אנו נמצאים כעת בתקופה מבולבלת ביותר. העולם מתחיל אט אט להתאושש מן הגל הראשון של מגיפת הקורונה, אך אחוז חרדה...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.