Category - שמיני

מאכלות אסורות מפיצות מחלות ומזיקות לבריאות?

פרשת שמיני תש”פ “להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל” (ויקרא יא, מז) בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בחודשים האחרונים, התפרסמו ברחבי העולם הרגלי התזונה של תושבי מחוזות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.