Category - אורח חיים

שאלות מעניינות על רחיצה ביום הכיפורים לחולים

בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים (סימן תרי”ג) נפסק: “אסור לרחוץ ביום הכיפורים, בין בחמין בין בצונן; ואפי’ להושיט אצבעו במים, אסור. ואם היו ידיו או רגליו או שאר גופו מלוכלכים בטיט או בצואה, או שנטף דם...

מריחת קרם הגנה בשבת

VIEW SHIUR IN ENGLISH בימים אלה, ימי הקיץ, ובפרט בתקופת החופשה השנתית, רבים יוצאים לבלות בחיק הטבע, בחוף הים ובכל מקום, והצד השווה שבהם הוא חשיפה משמעותית לשמש יותר מאשר בשאר ימות השנה. בשנים האחרונות התפתחה המודעות...

כדורים להקלה מן הצום בחול ובתשעה באב שחל לאחר השבת

בימינו נפוץ מאוד לקחת לפני תעניות כדורים להקלה בתענית (כגון “קלי-צום”). כדורים להקלה מן הצום בחול ובתשעה באב שחל לאחר השבת בימינו נפוץ מאוד לקחת לפני תעניות כדורים להקלה בתענית (כגון “קלי-צום”)...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.