Category - פוריות

השתלת רחם

השתלת רחם בהלכה בעשרות השנים האחרונות התפתחו מאוד כלל טיפולי הפוריות. מגוון עצום של כלי אבחנה ואמצעי טיפול מאפשרים בסייעתא דשמיא הריונות ולידות תקינים עבור זוגות שהיו נחשבים חשוכי בנים לחלוטין. אך הסיכויים נעצרו אצל...

האם מותר לבצע טיפולי פוריות בשבת?

טיפולי פוריות כוללים מגוון רחב של פעולות שיש לבצען במועד המדויק שנקבע על ידי הרופא. חלק מפעולות אלה כרוכים במלאכות שבת, מה שמעורר את השאלה האם וכיצד ניתן לבצעם בשבת. כמו כן, חלק מהטיפולים מתבצעים במסגרת מרכזים רפואיים...

“יתמות יזומה” – הפקת זרע מנפטר ושימוש בו בכדי להוליד עבורו בן (3)

בשני המאמרים האחרונים (מאמר 1 ומאמר 2) עסקנו בשאלה האם מותר להפיק זרע מנפטר בכדי להפרות את אשתו לאחר מותו. התמקדנו בשאלות ההלכתיות הקשורות בהפקה עצמה. בשלהי המאמר האחרון התחלנו לעסוק בשאלות נוספות. ביררנו האם בכך יקיים...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.