Category - שבת

צרכי חולה שאין במניעתם סכנה

אחד הנושאים המשמעותיים בנוגע לדין פיקוח נפש עוסק בשאלה אלו פעולות בדיוק הותרו לצורך פיקוח נפש ואלו לא. מן הצד האחד ברור שמותר ואף חובה לבצע את כל הפעולות הנדרשות בכדי להציל את חייו של האדם הנמצא בסכנה. מן הצד השני, ברור...

פעולה טבעית ולא טבעית בפיקוח נפש (1)

לעיתים, בפני יהודי שנדרש לפעול עבור הצלת נפשות בשבת, ויהיה זה איש רפואה או אדם מן השורה, מונחות שתי אפשרויות כיצד לבצע את הפעולה: הדרך האחת היא הדרך המקובלת בחול, והדרך השניה היא דרך אחרת, בלתי מקובלת, בלתי טבעית. בדרך...

פתיחת מכסה של תרופות הסגורות באמפולה בשבת

כחלק מהטיפול בחולה, נדרשת לעתים הזרקת אנטיביוטיקה לגופו. לרוב מגיע הנוזל במצב צבירה נוזלי ומוכן, ויש רק לשאוב אותו לתוך מזרק, ולהזריקו לגוף החולה. אמנם, ישנן תרופות רגישות, אשר השהייתן במצב נוזלי פוגמת באיכותן, ומשכך הן...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.