Category - אתיקה ורפואה

?האם חובה על בעל סוג דם נדיר לתרום לאדם הזקוק לכך

בהצלת נפשות, כידוע, רובצת על כל יהודי חובה לעשות כל דבר בכדי להציל את חברו, כולל הוצאת ממון רב (ויתכן שאף עד כדי כל ממונו, כהכרעת החפץ חיים בספרו אהבת חסד), ואסור לו לחסוך במאמץ לשם כך. את רמת החיוב הזאת למדו בגמרא...

נאמנות הרופאים (3)

בשני המאמרים האחרונים עסקנו בשאלת נאמנות הרופאים לגבי עניינים שיש בהם השלכה הלכתית, לעיתים מן החמורות שיש. הצגנו מספר סוגיות בגמרא ובדברי הראשונים מהם עולה יחס משתנה לנאמנות הרואים, הנע בין נאמנות מלאה וקבלת דבריהם...

נאמנות הרופאים (2)

במאמרנו הקודם פתחנו את הדיון בסוגיא הסבוכה של “נאמנות הרופאים”. עסקנו בסוגיא במסכת נדה, שם דנו הפוסקים האם יש מקור מן הגמרא לכך שהרופאים נאמנים, או לא. בנוסף, הבאנו את יסוד הסוגיא לגבי אישה הרואה מחמת תשמיש...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.