Category - אתיקה ורפואה

מילה באמצעות קרן לייזר

שאלה חשובה וכואבת שעלתה בפני גדולי הפוסקים בדור האחרון, לצד רעיון רפואי חדיש, עוררה דיון הלכתי בנוגע למילה באמצעות קרני לייזר. המדובר, ברוב השאלות, בחולי המופיליה הזקוקים למילה. המופיליה היא מחלה תורשתית (בדרך כלל מאם...

השתלת רחם

השתלת רחם בהלכה בעשרות השנים האחרונות התפתחו מאוד כלל טיפולי הפוריות. מגוון עצום של כלי אבחנה ואמצעי טיפול מאפשרים בסייעתא דשמיא הריונות ולידות תקינים עבור זוגות שהיו נחשבים חשוכי בנים לחלוטין. אך הסיכויים נעצרו אצל...

נאמנות הרופאים (3)

בשני המאמרים האחרונים עסקנו בשאלת נאמנות הרופאים לגבי עניינים שיש בהם השלכה הלכתית, לעיתים מן החמורות שיש. הצגנו מספר סוגיות בגמרא ובדברי הראשונים מהם עולה יחס משתנה לנאמנות הרואים, הנע בין נאמנות מלאה וקבלת דבריהם...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.